Japan Society of Nursing Diagnosis (JSND)
Nion Kango Shindan Gakkai
HOME MAIL
Our Purposes Activities Committees Conferences
mainimage
Conferences
No Year Host City Conference Chair
1 1995 Nagoya Mitsuko MATSUKI
2 1996 Yokohama Yoko AOKI
3 1997 Kyoto Keiko CHICADA
4 1998 Sendai Tokiko KIKUCHI
5 1999 Yokohama Ryuko FUJIMURA
6 2000 Otsu Yuko TSUTSUI
7 2001 Yokohama Aiko EMOTO
8 2002 Aomori Yukie SHINDO
9 2003 Fukuoka Masae ODA
10 2004 Osaka Takako EGAWA
11 2005 Yokohama Yuko KURODA
12 2006 Nagoya Yumiko OSHIMA
13 2007 Osaka Chie OGASAWARA
14 2008 Yokohama Takao NAKAKI
15 2009 Fukuoka Hiroaki YAMASE
16 2010 Kobe  Yuriko Kuroe 

Copyright(C) 2009 JSND All Rights Reserved.